Znajdź nieruchomość

Działka budowlana Ślemień

SPRZEDAM

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 425
Wyświetlony: 140
Wygasa: 2024-11-09 18:02:00
Cena: 80200 PLN
Kontakt 664 925 819
Dodane 2023-11-10 18:18:51

Opis

Działka budowlana w miejscowości Ślemień z pięknym widokiem.

Na sprzedaż atrakcyjnie zlokalizowana działka budowlana o powierzchni 802 m2 w miejscowości Ślemień. Teren objęty MPZP zabudowa jednorodzinna jako funkcja główna.

 

Media:

Prąd w drodze asfaltowej

Woda z ujęcia własnego

 

Dojazd asfaltowy od ulicy Widokowej.

 

Ustalenia MPZP

 • § 13. 1. Na rysunku planu wyznacza się tereny o symbolach:

1) w miejscowości Ślemień: S/105MN ÷ S/190MN;

2) w miejscowości Kocoń: K/124MN ÷ K/126MN;

3) w miejscowości Las: L/51MN ÷ L/72MN.

 1. 2. Dla wymienionych w ust. 1 terenów ustala się:

1) Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym

zagospodarowaniem terenu.

2) Dopuszczone przeznaczenie: usługi w ramach budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, wraz z przynależnym zagospodarowaniem

terenu.

3) Nakazy:

 1. a) wysokość zabudowy:

- dla budynków gospodarczych i garaży do 5 m,

- dla pozostałych obiektów do 3 kondygnacji i do 12 m, przy czym trzecia kondygnacja wyłącznie jako

poddasze użytkowe,

 1. c) procent powierzchni biologicznie czynnej: min. 60%,
 2. d) procent powierzchni zabudowy- max. 30%,
 3. e) minimalna intensywność zabudowy 0,01;
 4. f) maksymalna intensywność zabudowy: 0,5;
 5. g) geometria dachów:

Id: 557D068D-9813-40BA-85D8-AE77281918F8. Podpisany Strona 16

- w budynkach mieszkalnych - dwu lub wielospadowe o nachyleniu od 35º do 45º, z dopuszczeniem

dachów płaskich,

- w pozostałych obiektach, w tym w garażach – indywidualne nie przekraczające 25º,

 1. h) obowiązujące wskaźniki miejsc parkingowych:

- dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca

parkingowego lub garażu dla 1 lokalu mieszkalnego,

- dla przeznaczenia dopuszczonego lokalizacja w granicach działki budowlanej co najmniej 1 miejsca

parkingowego lub garażu dla każdych rozpoczętych 30 m² powierzchni użytkowych podstawowych,

 1. i) nowo wydzielane działki budowlane powstałe w wyniku scalenia i podziału nieruchomości winny spełniać

wymogi minimalnych szerokości frontów działek oraz powierzchni odpowiednio: co najmniej 10 m i co

najmniej 800 m²,

4) Zakazy:

 1. a) realizacja obiektów działalności związanych z obsługą samochodów, warsztatów stolarskich, kamieniarskich

oraz innych obiektów usług produkcyjnych i usług przemysłowych,

 1. b) realizacji zabudowy przeznaczenia dopuszczonego w samodzielnym obiekcie,
 2. c) realizacji na działce boksów garażowych lub stanowisk postojowych o powierzchni zabudowy większej niż

powierzchnia zabudowy budynkiem lub budynkami mieszkalnymi;

 1. d) realizacja zabudowy szeregowej;

5) Dopuszczenia: utrzymanie istniejących wolnostojących obiektów usługowych z możliwością przebudowy

i rozbudowy, z zachowaniem parametrów przeznaczenia podstawowego

6) Tereny S/166MNs, S/168MNs, S/179MNs, L/63MNs, L/64MNs, wskazuje się jako obszary

o skomplikowanych warunkach geologicznych na podstawie „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami

masowymi ziemi dla gminy Ślemień” (PIG-PIB, oddział Górnośląski, 04-2010):

Lokalizacja

Ślemień, śląskie, Polska
Widokowa